Skip til hoved indholdet
    Hjem Om projektet Nyheder

Nyheder og pressemeddelelser

Lige nu:

Dygtige folk i gang

Ingeniørfirmaet WSP har sammen med det prisvindende Landskabsarkitektfirma Schønherr vundet opgaven som totalrådgiver til Udviklingen af Rungsted Havn. WSP er en global rådgivende ingeniørvirksomhed, der rådgiver indenfor bl.a. havne, kystanlæg, infrastruktur, byggeri,
klima og miljø.

Første opgave er en grundig gennemgang af projektet med henblik på at kvalitetssikre tidsplan, projektøkonomi og de valgte løsninger. Evt. risici afdækkes og minimeres. Der ses blandt andet på biodiversitet, klimapåvirkning og bæredygtighed, idet havnebyggeri traditionelt er en tung anlægsprocesses med et stort klimaaftryk. Totalrådgiver kan komme med forslag til ændringer, forbedringer og mulige projektoptimeringer i et revideret projektprojekt.

Det sker lige nu: 

Januar 2024 udføres der geotekniske undersøgelser af havbunden uden for de eksisterende moleanlæg. Til formålet kommer en større pram med borerig til Rungsted Havn. Herfra udtages en række boreprøver, der skal gøre rådgiverne klogere på havbundens bæreevne hvor der planlægges at etablere nye anlæg. Undersøgelsen skal skabe et bedre grundlag for beslutninger i projektet for at undgå ubehagelige og bekostelige overraskelser når der anlægges nye moler.

Maj 2024 tages der politisk stilling til det reviderede skitseprojekt, og på baggrund heraf træffes der beslutning om projektets omfang, økonomi og tidsplan.

I den efterfølgende periode vil totalrådgiver projektere et samlet projekt-materiale, der senere kan danne grundlag for entreprenørens arbejde i anlægsfasen. Det forventes, at projekteirng og anlæg tager 5-6 år.

 

 

Se og hør Borgmester Morten Slotveds vilde drøm for Rungsted Havn og den blå biodiversitet.

 

Læs de seneste pressemeddelelser her:

WSP er sammen med underrådgiveren Schønherr udpeget som totalrådgiver til moderniseringen af Rungsted Havn. WSP er en global rådgivende ingeniørvirksomhed, der rådgiver indenfor bl.a. havne, kystanlæg, infrastruktur, byggeri, klima og miljø. 

Som totalrådgiver får WSP til opgave at projektere et samlet projekt-materiale, der senere kan danne grundlag for entreprenørens arbejde i anlægsfasen. Under projekteringen tegnes, planlægges og tilrettelægges de tekniske løsninger og konstruktioner, der er nødvendige for projektets tilblivelse. Det er også her havnens kvaliteter defineres, så Rungsted Havn vedbliver med at være en havn for alle.

Bygherrerådgiver skal varetage anlægsprojektet
Grundet projektets kompleksitet og størrelse er der også udvalgt en bygherrerådgiver til at bistå Hørsholm Kommune under hele projektforløbet. Rollen som bygherrerådgiver, skal varetages af den byggeteknisk rådgivningsvirksomhed Schedio, der har stor erfaring med offentlig bygherrerådgiver på tilsvarende store og komplekse bygge- og anlægsprojekter. Bygherrerådgiveren skal bistå havnen og Hørsholm Kommune i et kompliceret projekt, da der er brug for højt specialiseret viden, når den gode proces skal planlægges.

Formanden for Havneudviklingsudvalget, Jørgen Thorsell udtaler: ”Med udpegelsen af totalrådgiver og bygherrerådgiver har vi nået en vigtig milepæl. Det er kompetente og erfarende rådgivere, der er valgt til opgaven, som skal hjælpe os med at gøre de store planer til virkelighed samt træffe de afgørende valg om bygværker, der kan være meget dyre at ændre på senere. Jeg glæder mig til den videre proces."

Udvælgelsen af totalrådgiver og bygherrerådgiver er sket på baggrund af netop afholdte EU-udbud.

Næste skridt i moderniseringen af Rungsted Havn

Rådgivers første opgave er en grundig granskning af projektet. Her gennemgås projektet med det formål at kvalitetssikre tidsplan, projektøkonomi og de valgte løsninger. Evt. risici afdækkes og minimeres. Rådgiver kommer med forslag til ændring, forbedring og mulig projektoptimering, hvorefter projektmateriale revideres. Borgmester Morten Slotved udtaler: ”Jeg ser frem til, at vi har et oplyst grundlag til at se hinanden i øjnene og beslutte, hvordan havnen vedbliver at være et kæmpe aktiv for hele Hørsholm. Vi skal have en moderne havn for alle byens borgere.”

Ultimo 2023 tages der stilling til det reviderede projektmateriale, og på baggrund heraf træffes der beslutning om projektets omfang, økonomi og tidsplan. 

 

En havn for alle - Om havneprojektet

Rungsted Havn er et vartegn og et naturligt omdrejningspunkt i Hørsholm Kommune – en kendt og attraktiv oase. Havnen nydes både til vands og til lands af kommunens borgere og tiltrækker gæster langvejs fra. 

I 2021 besluttede Hørsholm Kommunalbestyrelse, i samarbejde med bestyrelsen for Rungsted Havn, at igangsætte en ambitiøs udvikling og udvidelse af Rungsted Havn. Ambitionen er at Rungsted Havn vedbliver at være et attraktivt sted for alle, som holder af at være på, i og ved vandet. Med udviklingen af Rungsted Havn ønsker Havneudviklingsudvalget at styrke og udvikle de værdier, som havnen repræsenterer: Et aktivt fritidsliv og fællesskab for alle.

Udviklingen af Rungsted Havn omfatter renovering, modernisering og udvidelse af havnen. Udvidelsen betyder, at der kommer omkring 200 nye bådpladser, en ca. 2.500 m2 stor eventplads og en fordobling af strandarealet med bl.a. legeområde, bænke, solterrasser mm. Samt et udvidet og mere varieret strandområde med tilhørende klippeø. Programmet omfatter også bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter og optimering af parkeringspladser samt flere badebroer, udspringstårn, udsigtsplatforme og rampe til vandet for gangbesværede. Desuden indtænkes ny beplantning og en bedre overgang for fodgængere til museet Rungstedlund og til Rungstedgaard.

Hvert år besøges Rungsted Havn af over 1,5 millioner mennesker. 

Den planlagte udskiftning af flydebroerne i det sydlige havnebassin i Rungsted Havn er nu gennemført indenfor tidsplanen og budget, så alt er nu klar til at sejlsæsonen rigtig starter.

De 50 år gamle flydebroer stod til en udskiftning, da de var slidt ned. Hvis de ikke blev udskiftet, kunne det give farlige situationer, da flere var begyndt langsomt at tage vand ind. Det var derfor et spørgsmål om tid før der kunne ske noget. De gamle flydebroer har dog klaret det flot, da de formåede at holde 20 år længere end den forventede levealder, som er på 30 år. 

Det er derfor en glad bestyrelsesformand, Jørgen Thorsell, der kan stå og kigge ud over de nye flotte broer: ”Vi er glade for at være klar til sæsonen, så havnen igen kan summe af liv. Rungsted Havn er en havn for alle, og det giver en særlig atmosfære, når bådene kommer i vandet – uanset om jeg er her som sejler, går en tur eller nyder et måltid.” Udskiftningen markerer også starten på moderniseringen af havnen: "Det er derfor ekstra glædeligt, at vi overholder både budget og tidsplan i vores fælles projekt,” siger Jørgen Thorsell, der også er formand for havneudviklingsudvalget, hvor politikere og havnebestyrelse har sat sig sammen om at modernisere havnen. 

Anlægsarbejdet har været i gang siden starten af 2023, hvor de fleste både står på land, og har været godkendt af både Hørsholm Kommunal-bestyrelse og Havnebestyrelsen. 

Rungsted Havn besøges hvert år af over 1,5 millioner mennesker - hørsholmborgere og gæster fra ind- og udland.

Næste skridt i moderniseringen af Rungsted Havn er at indgå kontrakt med eksterne rådgivere, der skal bistå Hørsholm Kommune og Rungsted Havn. Der er brug for stærkt specialiserede kompetencer, når der skal bygges en havn for alle, som kan leve op til fremtidens krav. Rådgiverne forventes at være på plads i juni 2023, og et justeret budget og procesplan ligger klar til december 2023. Havneprojektet forventes lånefinansieret.
 
Hørsholm Kommune og Rungsted Havn har i samarbejde udarbejdet en udbudsstrategi med tilhørende udvælgelses- og tildelingskriterier. Strategien skal sikre at der vælges de rette kompetencer til at hjælpe med at modernisere havnen, så vi får en bæredygtig havn, der er fremtidssikret mod vejr og vind, og samtidig giver de bedste muligheder for alle der benytter havnen. Rådgiverudbuddet igangsættes under EU-reglerne pga. anlægsrammens størrelse og udstrækning i tid. 
 
Borgmester Morten Slotved udtaler: ”Moderniseringen af havnen er et større projekt, der strækker sig over flere år. Det kommer til at kræve en række specialiserede kompetencer, som vi ikke besidder i kommunen. Det er vigtigt, at vi kommer rigtig godt fra start, så valget af rådgiver er afgørende for den videre proces og det endelige resultat.”
 

Om havneprojektet

I september 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen at samarbejde om at igangsætte en ambitiøs udvikling og udvidelse af Rungsted Havn. Udviklingsarbejdet skal sikre, at Rungsted Havn vedbliver at være et attraktivt sted for alle, som holder af at være på, i og ved vandet. 
 
Det ambitiøse udviklingsprojekt er blevet til på baggrund af et oplæg fra en fælles styregruppe, som gennem et års tid har hentet input og ideer til udviklingen af havnen fra havnepladslejere, borgere, foreninger, erhvervsdrivende, naboer, skoler, kulturinstitutioner m.fl. Projektet kan ses på BorgerLab: Projekt: Rungsted Havn - en havn for alle (horsholm.dk).
 
Udviklingsarbejdet finansieres og gennemføres i et partnerskab mellem Rungsted Havn og Kommunalbestyrelsen. For at varetage partnerskabet og det fremadrettede arbejde med udviklingen af Rungsted Havn er nedsat et Havneudviklingsudvalg med fem medlemmer af Havnebestyrelsen og
fem medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse. Læs mere om havneudviklingsudvalgets arbejde her: Projekt • Havneudviklingsudvalget (horsholm.dk).
 

Om rådgiverudbuddet

• Totalrådgiverydelsen består af den tekniske og æstetiske rådgivning og projektering på projektet gennem alle faser fra skitseforslag til anlægsfasen. Totalrådgiveren står desuden for udbud af anlægsaktiviteter og styring af entreprenører. Der peges på en totalrådgiverydelse fordi den giver mulighed for at skabe sammenhæng i programmet, finde synergier og optimere på tværs af delleverancerne som f.eks. veje, moler og rekreative anlæg. Totalrådgiveren forventes at være et større ingeniørfirma, der bliver suppleret af interne og eksterne (underrådgivere) til de særlige specialistområder, der indgår i projektet, herunder marine konstruktioner, kystmorfologi, trafik, bæredygtighed samt landskabsarkitektur
• Bygherrerådgiveren skal bistå Hørsholm Kommune ift. styring af totalrådgiver. Herunder styring af den overordnede økonomi, totalrådgivers tekniske løsninger, anbefalinger og materiale. Der er bl.a. behov for særlig faglig viden ift. at bygge på søterritoriet
• Udbud af multiklubhus og havnekontor foreslås håndteret i et separat udbud der igangsættes senere i processen, når vidensniveauet omkring fremtidige bygninger er større. 

 

Rungsted Havn står overfor en større modernisering i de kommende år. Moderniseringen skydes i gang i starten af 2023 med udskiftningen af flydebroer.

Konkret er der tale om fem flydebroer i den sydlige del af Rungsted Havn, som er nedslidte og trænger til udskiftning. Hørsholm Kommunalbestyrelse og Havnebestyrelsen har godkendt at flydebroerne udskiftes snarest muligt. 

”Flydebroerne skal udskiftes, så vi undgår farlige situationer i vandet. Mens vi arbejder på at få den bedste rådgiver på udviklingsprojektet, giver det rigtig god mening, at vi igangsætter moderniseringen af havnen med det mest nødvendige og akutte,” siger formand for Havneudviklingsudvalget Jørgen Thorsell. 

Anlægsarbejdet udføres i starten af 2023, hvor de fleste både står på land, hvilket gør det lettere at arbejde i havnen. Arbejdet skal være gennemført før 1. april 2023, hvor bådene kommer i vandet. Brugere af havnen vil på den måde opleve færrest mulige gener i anlægsfasen. 

En uundgåelig investering
Borgmester Morten Slotved udtaler: ”Rungsted Havn har over 50 år på bagen, så det er rettidig omhu at renovere flydebroerne nu. Det er en investering, som vi ikke kan undgå. Jeg glæder mig over, at vi nu får skudt gang i modernisering af havnen, hvor målet er at skabe et åndehul med liv og livskvalitet for alle på, ved og i vandet.” 

Udskiftningen af flydebroerne i den sydlige del af havnen er en del af moderniseringsprojektet for Rungsted Havn og finansieres inden for udviklingsprojektets økonomi.

Rungsted Havn – en havn for alle

Rungsted Havn besøges hvert år af over 1,5 millioner mennesker - hørsholmborgere og gæster fra ind- og udland. Havnen udgør derfor et naturligt omdrejningspunkt for byen, men trænger efter 50 år i vandet til at blive renoveret og udviklet. Hørsholm Kommunalbestyrelse og Rungsted Havnebestyrelse er gået sammen om en gennemgribende modernisering af Rungsted Havn. 

I september 2021 indgik samtlige politiske partier i Kommunalbestyrelsen en politisk aftale, og en aftale med Havnebestyrelsen, om en ambitiøs udvikling af Rungsted Havn, som omfatter både renovering, udvidelse og etablering af en masse nye faciliteter for alle byens borgere (jf. delaftale fra budgetaftale 2022-2025, ”Udvikling af Rungsted Havn”). 

Med den formelle godkendelse på plads, kan arbejdet med at udvikle Rungsted Havn nu for alvor gå i gang. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 28. marts kommissorium og organisering omhandlende det videre arbejde i nyt, fælles havneudviklingsudvalg. 

Hørsholm Kommunalbestyrelse og Rungsted Havnebestyrelse genbekræfter udviklingsaftalen omkring Rungsted Havn – en havn for alle. Havneudviklingsudvalget spiller en nøglerolle i gennemførelsen af det samlede udviklingsprojekt.

”Udviklingen af Rungsted Havn er et fælles projekt for kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen, og det har vi bekræftet overfor hinanden i dag,” udtaler borgmester Morten Slotved og fortsætter. ”Jeg ser frem til at deltage i havneudviklingsudvalgets arbejde, og jeg ved at jeg ikke er alene. Rigtig mange borgere har givet deres input til projektet i løbet af 2021, og de har derfor en naturlig nysgerrighed på projektet i den næste fase i processen.”

Første spadestik i 2023

Havneudviklingsudvalget kommer til at bestå af 5 repræsentanter fra havnen og 5 fra kommunalbestyrelsen. Formand for havnebestyrelsen, Jørgen Thorsell, sidder med i udvalget som formand og er klar til at tage fat på planlægningsfasen. 

”Jeg glæder mig til at omsætte aftalen om havnen til virkelighed. Nu har vi organiseringen på plads, så nu skal vi i gang med at finde nogle gode rådgivere, der kan hjælpe os med havnens udvikling. Vi forventer at tage det første spadestik i 2023 til moderniseringen af havnen, der forventes at pågå over de næste 5-7 år,” siger Jørgen Thorsell.

Byudviklingsudvalget mødes første gang 26. april, hvorefter de aktiviteter, som kommer til at fylde på den korte bane i 2022, vil blive udfoldet.


Historik

Det ambitiøse udviklingsprojekt er blevet til på baggrund af et oplæg fra en fælles styregruppe, som gennem et års tid havde hentet input og ideer til udviklingen af havnen fra havnepladslejere, borgere, foreninger, erhvervsdrivende, naboer, skoler, kulturinstitutioner m.fl. 

I september 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte en ambitiøs udvikling og udvidelse af Rungsted Havn i et samarbejde med Havnebestyrelsen i Rungsted Havn til i alt 180 mio. kr., hvor havnen kommer med de 60 mio. kr. og det resterende finansieres af Hørsholm Kommune. Udviklingsarbejdet skal sikre, at Rungsted Havn vedbliver med at være et attraktivt sted for alle, som holder af at være på, i og ved vandet.
 
Udviklingen af Rungsted Havn forventes at vare omkring 7 år og skal foregå i et tæt partnerskab mellem Hørsholm Kommune og Rungsted Havn. Da det er Hørsholm Kommune, som formelt ejer havnen, vil kommunen være bygherre og økonomisk ansvarlig for udviklingsarbejdet.

Om havneudviklingsudvalget
Kommissoriet beskriver, hvordan udviklingsarbejdet organiseres i et program med en fælles overordnet styring, fælles ledelse og en række underprojekter, hvor både kommunen og havnen vil være repræsenteret.

Havneudviklingsudvalget skal forholde sig til:
•    Den overordnede fysiske udformning ud fra den foreliggende beskrivelse af scenarie 3 i skitseprojektet  (ifm. udbudsmateriale og -proces samt indkomne tilbud)
•    Eventuelle større økonomiske omdisponeringer indenfor det godkendte
•    Valg af nyt inventar og udformning af aktiviteter på havnen med udgangspunkt i scenarie 3 i skitseprojektet
•    Eventuelle markante ændringer i projektets tids- og procesplan
•    Kommunikationsstrategi og -plan
•    Projektets løbende fremdrift
•    Evt. (om)placering af foreninger og klubber på havnen.

Kommissoriet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside: https://dagsordener.horsholm.dk/vis/pdf/bilag/9f1982c5-af9e-41fd-ad7f-9fe15d3cb0cd/?redirectDirectlyToPdf=false 

Rungsted Havn og Hørsholm Kommune har udarbejdet en hvidbog, som samler op på alle de indkomne input og ideer til udviklingen af Rungsted Havn og strand. 

Siden december 2020 til og med marts 2021 har alle med interesse for Rungsted Havn og stand kunne give deres besyv med omkring en udvikling af havnen og stranden. Interessen for at bidrage med forslag til udviklingen af området har været overvældende, og der indkommet over 1000 input og ideer. 

Hvidbogen kan ses på Rungsted Havns hjemmeside: https://rungsted-havn.dk/udvikling-af-rungsted-havn/ 

Hvidbogen består både af en tematiseret opsamling af ideerne (11 sider) og et bilag med alle de input, der er kommet ind (177 sider).

Ikke alle ideer kan blive realiseret, og derfor starter der nu en proces, hvor det skal afklares, hvilke af de mange gode ideer og input, der kan komme med i et udviklingsoplæg. I slutningen af august 2021 tager Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen stilling til udviklingsoplægget.

 

Der har været en stor interesse for at bidrage med gode ideer og forslag til udviklingen af Rungsted Havn og strand. Involveringsprocessen har medført over 1000 input og ideer. 

Borgerinddragelsen er bl.a. foregået på dialogmøder samt via spørgeskema og interviews, hvor ideer såvel som bekymringer er blevet noteret med henblik på at finde løsninger på disse. 

Borgmester Morten Slotved er tilfreds med den gode borgerinddragende proces: ”Kommunalbestyrelsen har repræsentanter i styregruppen for projektet, og for os har det været afgørende at give plads til borgernes behov og meninger, så alle kan få gavn og glæde af havnen og stranden i fremtiden.”

Involveringen er sket på baggrund af et skitseprojekt for en renovering og samtidig udvikling af Rungsted Havn som Havnebestyrelsen præsenterede for Kommunalbestyrelsen i sensommeren 2020. Skitseprojektets formål er at sikre en god og velfungerende havn for alle. 

Generel opbakning til projektet

Stort set alle, der har taget del i involveringsprocessen, har tilkendegivet opbakning til det fremlagte skitseoplæg og tankerne om en udvikling af Rungsted Havn og strand. Enkelte har dog også givet udtryk for, at der samtidig bør tages hånd om nogle eksisterende problematikker, herunder særligt tilstrækkelig vandadgang for ro- og kajakklubben syd for havnen.

Havnebestyrelsesformand Jørgen Thorsell siger:
”I januar, februar og marts har vi haft konstruktiv dialog med vores interessenter. Ideerne spænder bredt og omfatter alt fra udspringstårne til skiltning. En del af ideerne kan principielt implementeres i den eksisterende (renoverede) havn og stranden. Mange af ideerne forudsætter dog en udvidelse af havneanlægget, herunder særligt de nye og udvidede moler, for at kunne realiseres.” 

 

Hvidbog samler alle ideer

Alle ideer og kommentarer til udviklingsoplægget bliver sammenfattet og tematiseret i en hvidbog. Temaerne i hvidbogen omfatter forskellige typer af aktiviteter, services og faciliteter på havnen og stranden samt hvordan området kan forskønnes og forbindelserne til resten af byen kan styrkes. Der er tale om såvel nye som forbedringer og supplementer til eksisterende aktiviteter, funktioner mv. 

Projektgrundlaget for udviklingen af Rungsted Havn og strand forventes endeligt besluttet af Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen i efteråret 2021.

Fakta om involveringsprocessen
Der har i perioden fra december 2020 til marts 2021 været gennemført en involveringsproces, som har omfattet:
•    Afholdelse af 4 online borgermøder
•    Gennemførelse af 43 interview med havnens nære naboer, klubber, foreninger og erhvervsliv på havnen
•    Indsamling af input fra de politiske fagudvalg i Hørsholm Kommune
•    Afholdelse af 3 online workshops med kommunale ledere og medarbejdere
•    Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser for klubmedlemmer og sejlere (via mail) og for borgere (via Facebook)
•    Opsætning af plancher, der fortæller om Havnens ideer, på Havnen og andre steder i Hørsholm Kommune og materialet har været tilgængeligt på kommunens og havnens hjemmesider
•    Der har i perioden også været mulighed for at komme med input og ideer via Facebook og kommunens digitale samarbejdsportal BorgerLab. 

Fakta om udviklingsprojektet
Rammerne om udviklingen af et udviklingsprojekt for Rungsted Havn og strand
•    Organiseret som et fælles projekt for Havnebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen med en fælles styregruppe og arbejdsgruppe 
•    Finansiering – i oplægget bidrager havnen med 60 mio. kr. (lånefinansieret) og kommunen bidrager med den resterende del (anslået 60 mio. kr.), som kan finansieres via lån.
•    Det forudsættes, at udviklingsprojektet kan gennemføres uden forhøjelse af bådpladslejen.

bom-post@horsholm.dk